All
All
SHOES
YSD0519_BK (NEW VER)
 
YSD0519_BR (NEW VER)
 
YSD0519_GY (NEW VER)
 
YS0503_BR
 
YS0503_BK
 
YS0503_Wine
 
YSD0550_Beige [YSD0550_BG]
 
YSD0550_Deep Brown [YSD0550_DBR]
 
YSD0550_Black [YSD0550_BK]
 
YSD0550_Light Gray [YSD0550_LGY]
 
YSD0546_Brown [YSD0546_BR]
 
YSD0546_Wine [YSD0546_WN]
 
YSD0546_Mauve [YSD0546_MV]
 
YSD0546_Gray [YSD0546_GY]
 
YSD0548_Light Gray [YSD0548_LGY]
 
YSD0546_Black [YSD0546_BK]
 
YSD0548_Black [YSD0548_BK]
 
YSD0548_Gray [YSD0548_GY]
 
YSD0548_Wine [YSD0548_WN]
 
YSD0547_Black(Calf) [YSD0547_BK(C)]
 
YSD0547_Mud Gray [YSD0547_MGY]
 
YSD0547_Pink Beige [YSD0547_PB]
 
YSD0547_Navy [YSD0547_NY]
 
YSD0547_Black [YSD0547_BK]
 
1
2
3
4
5

YURT STUDIO

유르트는 자연에서 살아가는 유목민의 순수한 삶에서 영감을 받아 디자이너의 아날로그적 감성과 장인의 진정성을 불어넣어, 시간도 디자인의 일부라는 철학으로 트렌드에 휩쓸리지 않고 오랜시간 은은하게 간직되는 화석같은 브랜드를 꿈꾸고 있습니다.